E-mail disclaimer

Dit e-mailbericht bevat vertrouwelijke informatie, die mogelijk gedekt is door geheimhoudingsplicht of om andere redenen rechtens beschermd is. Het gebruik door en/of ter kennis brengen aan anderen dan de geadresseerde(n) van de informatie verzonden met dit e-mailbericht is verboden. Indien u dit e-mailbericht abusievelijk hebt ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk de afzender op de hoogte te stellen en het bericht te vernietigen. TakesTwo staat niet in voor de inhoud en tijdige ontvangst van verzonden e-mail. Aan dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend. Bij enige twijfel over dit bericht kunt u contact opnemen met de afzender.

Aan het gebruik van e-mail zijn risico’s verbonden zoals virusoverbrenging. TakesTwo is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door de aanwezigheid of het overbrengen van eventuele virussen.